Verkiezingsprogramma VVD Ermelo 2018-2022

0 2070

Verkiezingsprogramma VVD, 2018-2022

Verkiezingsprogramma VVD, 2018-2022

In ons verkiezingsprogramma willen we u vertellen wat onze standpunten zijn, maar vooral welke plannen wij willen realiseren in onze mooie gemeente Ermelo.

Dit doen we aan de hand van een paar punten die voor ons belangrijk zijn. Een leefbare, veilige leefomgeving waar iedereen meedoet en ruimte is voor eigen initiatief. Waar de gemeente dienstbaar is.

Ons programma bevat de volgende hoofdstukken:

De VVD Ermelo staat voor…

…een Anders, Beter en Sterker Ermelo!

1. Ik wil wonen in een omgeving waar het prima leven is

1.1a Waar mijn kinderen goed en betaalbaar kunnen wonen
1.1b Waar mijn ouders zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en waar goed voor ze wordt gezorgd als dat nodig is
1.2 Waar je afval makkelijk kwijt kunt, het water schoon is en het riool werkt
1.3 Waar je kunt genieten van de natuur
1.4 Waar vervoer van A naar B vlot gaat

2. Waar ruimte is voor eigen initiatief

2.1 Waar mensen volop de ruimte krijgen
2.2 Waar ondernemers volop ruimte krijgen
2.3 En waar duurzaamheid in het teken staat van ondernemen

3. Waar iedereen meedoet

3.1 Waar je met plezier naar je werk gaat
3.2 Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school gaan
3.3 Waar iedereen goede zorg krijgt
3.4 Waar ruimte is voor sport
3.5 Waar aandacht is voor kunst en cultuur
3.6 En waar nieuwkomers zich aanpassen

4. Waar je je veilig voelt

4.1 Waar je je veilig voelt
4.2 En waar criminaliteit hard worden aangepakt

5. Waar de gemeente er voor ons is

5.1 Waar de gemeente dienstbaar en modern is
5.2 Waar de overheid je niet in de weg zit
5.3 En waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat

6. En wat willen we concreet bereiken?

Wilt u het verkiezingsprogramma printen en even rustig doornemen? Dan kunt u hieronder de PDF-versie van het programma downloaden:

De VVD Ermelo staat voor…

…een liberale samenleving waarin u en uw kinderen en iedereen in Nederland, in vrijheid kunnen leven en werken. Vrijheid en gelijkwaardigheid zijn liberale kernwaarden.

…burgers die hun eigen keuzes kunnen maken en hun eigen leven kunnen leiden en daarin ook verantwoordelijkheid nemen. Eigen verantwoordelijkheid is een liberale kernwaarde.

…burgers die vrij zijn om te doen en te denken wat ze willen binnen de grenzen die de wet stelt. Zonder angst voor wat dan ook. Maar….vrijheid en verantwoordelijkheid gaan in de liberale visie altijd hand in hand.

…hulp aan zwakken en mensen die (tijdelijk) hulp nodig hebben en die op eigen kracht die hulp niet kunnen regelen. Totdat ze zichzelf kunnen redden. Uitkeringen zijn in beginsel een tijdelijk vangnet. Altijd samen op weg naar de grootst mogelijke zelfstandigheid. Sociale rechtvaardigheid is een liberale kernwaarde.

…een overheid, lokaal, provinciaal en nationaal die zich niet zonder noodzaak met burgers bemoeit, maar die datgene doet wat nodig is en verder de burgers en bedrijven niet onnodig lastig valt.

…een overheid die veiligheid en zorg biedt, waar nodig. Dus een zichtbare en effectieve politie en een werkend sociaal vangnet dat in principe altijd leidt tot werk of opleiding en die sociale zorg voor onze ouderen faciliteert.

…een overheid die betrouwbaar, open en duidelijk is naar zijn burgers, bedrijven en organisaties. Een overheid die ook duidelijk maakt wanneer iets niet kan. Een overheid die doet wat ze zegt en zegt wat ze doet!

…een dynamische en flexibele gemeente die zijn bewoners en bedrijven stimuleert en waar nodig helpt.

…een gemeente waar het goed toeven is, met voldoende eigentijdse winkels, veel bedrijven en bedrijvigheid, een gezonde omgeving, veelzijdige sport- en beweegmogelijkheden, met fraai ingerichte openbare ruimtes, uitstekend onderwijs in aansprekende gebouwen.

…een gemeente met gemeenschapszin

…een gemeente met een sociaal hart

…een gemeente om trots op te zijn

…een Anders, Beter en Sterker Ermelo!

1. Ik wil wonen in een omgeving waar het prima leven is

1.1a … Waar mijn kinderen prettig en betaalbaar kunnen wonen
1.1b … Waar mijn ouders zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en waar goed voor ze wordt gezorgd als dat nodig is

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen.

 • We willen dat er voldoende betaalbare huur- en koopwoningen zijn voor starters en de middengroepen. Huur: tussen de € 711 en de € 950. Koop: vanaf € 150.000 tot € 250.000. De gemeente stelt grond tegen kostprijs beschikbaar voor goedkope koopwoningen. Voor deze woningen geldt een verplichting in Ermelo te wonen, maximaal een gemiddeld inkomen te hebben en een winstdeling met de gemeente bij doorverkoop.

 • Ouderen kunnen steeds langer thuis wonen en dat is goed, maar veel ouderen maken zich wel zorgen over de tijd dat ze minder goed voor zichzelf en/of hun partner kunnen zorgen. Voor deze ouderen bouwen we in Ermelo nieuwe woonzorgcombinaties; in ieder geval in Ermelo-West en in Ermelo-Noord. Ermelo keert daarmee terug tot een nieuwe vorm van bejaardentehuizen.
 • Wij hebben eigenlijk genoeg sociale huurwoningen in Ermelo, maar niet iedereen die er woont is nog een sociale huurder. Mensen gaan gewoonlijk immers meer verdienen. Gesubsidieerde huurwoningen zijn er voor mensen die deze huizen nodig hebben. Voor anderen komen er genoeg betaalbare huur- en koopwoningen. Dat is van groot belang voor de leefbaarheid van Ermelo. De gemeente zorgt ervoor met woningbouwverenigingen en bouwbedrijven dat er meer koop- én huurwoningen komen voor de middengroepen, jongeren en ouderen. Ermelo kan dat via bestemmingsplannen faciliteren. De bewoners van Ermelo krijgen zo meer woonalternatieven. Dit geldt ook voor de militairen die naar Ermelo komen omdat ze daar gaan werken. Een gastvrij Ermelo biedt woningen aan in de buurt van het werk. Defensie is een belangrijke werkgever in Ermelo.
 • Wij willen dus dat de gemeente snel op zoek gaat naar gebieden binnen de gemeente waar veel woningen gebouwd of getransformeerd kunnen worden. Wij denken dan onder meer aan grote terreinen in het westen van Ermelo achter de Arendlaan en aan de oude sportterreinen van Veldwijk aan de Horsterweg.
 • Voor inwoners is het handig om makkelijk en snel te kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Wij vinden dat deze regels uit het bestemmingsplan actueel en digitaal beschikbaar horen te zijn. Wij vinden ook dat vergroten en aanpassen van woningen, waar dat kan, snel, zonder al teveel gedoe en tegen lage kosten geregeld wordt. De gemeente is (geen obstakel, maar) dienstbaar aan de initiatiefnemer. Dit geldt ook voor het aanbouwen of bijbouwen van kleine aanleunwoningen voor nog gezonde ouders waar dat ruimtelijk mogelijk is.
 • Woningbouw op het GGZMidden terrein en dat van ’s Heeren Loo levert veel mogelijkheden op voor mooi wonen in de natuur. Aan de rand bij het spoor kunnen kantoorflats gebouwd worden.

 • De welstandscommissie wordt per direct afgeschaft. In de bestemmingplannen en de beeldkwaliteitsplannen wordt al genoeg geregeld.
 • Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Bezit betekent verantwoordelijkheid en huizenbezit is belangrijk voor onze inwoners om eigen vermogen op te bouwen. Daarom wordt de belasting op eigen woningbezit (OZB) nooit hoger dan strikt nodig.
 • De gemeente maakt samen met de buurgemeenten op de Noord-Veluwe een regionale woonvisie met als doel om inzichtelijk te maken waar de behoeftes liggen over een langere periode. De woonvisie richt zich vooral op ruimtelijke kwaliteit en op de ruimtelijke planning, niet op de verdeling. De gemeente kan wel beleidsmatig stimuleren dat er woningen gebouwd worden voor de door de gemeente gedefinieerde categorieën. In de woonvisie worden ook de afspraken met woningbouwcorporaties vastgelegd. De markt kan heel goed de soorten woningen regelen die nodig zijn, de woningcorporaties zorgen voor de sociale woningbouw.

 • Er kunnen in Ermelo meer appartementsgebouwen komen, luxueuze voor welgestelde ouderen en eenvoudige voor starters. Natuurlijk mooi in het groen. Denk aan locaties tegenover het station en bij de spoorlijn, op de plaats van de Balverszaal en op de plek van Calluna. Oude bedrijfsterreinen knappen we op en sluiten we beter aan op de omgeving, dus bereikbaar, veilig en modern. We vinden het verstandiger om oude bedrijfsterreinen te verbeteren, dan nieuwe bedrijfsterreinen aan te leggen. Kerkdennen wordt omgevormd tot een gemengd gebied met wonen en werken. Dit gaat nog lang duren. De ontsluiting van Kerkdennen verloopt nu nog vooral via de Hamburgerweg; een nieuwe weg langs Ermelo-west naar de A28 en aansluitend aan de Kolbaanweg zou een alternatief kunnen vormen. Dit gaan we onderzoeken.
1.2 … Waar je afval makkelijk kwijt kunt, het water schoon is en het riool gewoon werkt

We wonen graag in een schone, leefbare wijk. Het is normaal dat mensen zelf een bijdrage leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt, want als dat effectief gebeurt dan kan de afvalstoffenheffing omlaag.

 • Samen houden we de wijken netjes. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker.
 • Snel herstel regelt kleine reparaties in de openbare ruimte.
 • Het is oneerlijk dat een klein huishouden evenveel afvalstoffenheffing betaalt als een groot huishouden. Daarom kijken we bij deze heffing naar het aantal personen dat op een adres woont. We willen zoveel mogelijk afval gebruiken voor nieuwe producten, dus we willen dat afval gescheiden wordt opgehaald. De gemeente stimuleert de circulaire economie.
 • De gemeente heeft een plicht om te zorgen voor de afvoer van het water en het beheer van het grondwaterpeil. We vinden het normaal dat iedereen die hiervan gebruik maakt, ook bijdraagt aan de kosten. De rioolheffing moet kostendekkend zijn.
 • De gemeente stimuleert het gebruik van minder water en staat positief tegenover het hergebruik van water.
 • De gemeente stimuleert het terugbrengen van verharde oppervlaktes en geeft zelf het goede voorbeeld. Regenwater kan daar immers slecht weg en levert sneller overlast op – zeker met de klimaatverandering, waardoor in korte tijd meer regenwater gaat vallen. Dus: veel groene tuinen, ruime groenstroken en bermen.
1.3 … Waar je kunt genieten van de natuur

We houden allemaal van de natuur. We genieten van onze bossen en heide en water, van de vogels in de tuin en van de koeien in de wei. Het is belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. Tegelijkertijd willen we ruimte om te wonen, willen we geld kunnen verdienen en willen we niet in de file staan. De natuur is toegankelijk voor recreatie. Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen prima hand in hand gaan.

Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. En bedrijven kunnen helpen natuur en milieu te beschermen. Wij geloven daarom niet dat het zin heeft om extra milieuregels op te leggen of met subsidies te strooien. Veel bedrijven zijn zelf al bezig met duurzaam ondernemen. Natuurlijk stelt de overheid grenzen. Milieuvervuiling pakken we aan. Maar de grote stappen waar de natuur écht iets aan heeft, komen van mensen en bedrijven zelf. De gemeente stimuleert.

Recreatie in de natuur is van groot belang voor Ermelo. Het programma ‘Vitale vakantieparken’ beoogt goede en toekomstgerichte vakantieparken die ruimte krijgen om verder te ontwikkelen. Parken zonder recreatietoekomst worden gesaneerd; mogelijk kunnen daar woningen worden gebouwd om de kosten te dekken. De gemeente moet daar actief aan meewerken door regels aan te passen waar nodig. De gemeente heeft daarin regie en past regels aan waar nodig. Ermelo heeft baat bij fraaie en succesvolle vakantieparken met moderne ondernemers.

1.4 …Waar vervoer van A naar B veilig en vlot gaat

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente. Natuurlijk veilig en vlot.

Het is belangrijk dat de doorstroming van het verkeer in het wegennet optimaal is. Toch kunnen er, bijvoorbeeld in de spits, momenten zijn dat de doorstroming stokt. De rotonde bij het Weitje is zo’n plek. Wij denken dat een groter deel van het verkeer buiten Ermelo om kan rijden via de Kolbaanweg als we een nieuwe weg maken buiten Ermelo-West om. Met een aansluiting naar de A28 via het buitengebied. Een nieuwe rondweg dus. Daarmee maken we de ronde om Ermelo compleet.

 • Wij willen de doorstroming van de A28 bevorderen door de aanleg van een extra spitsstrook. Samen met de regio en de provincie maken we ons daar sterk voor bij het rijk.
 • Aan particuliere initiatieven zoals de Flixbus, een zakelijke / toeristische lijn van bijvoorbeeld Arnhem, Apeldoorn, Harderwijk, Lelystad, Alkmaar, willen wij alle ruimte geven.
 • Fietsers willen prettig, vlot en veilig door de gemeente kunnen rijden. Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan. Daarbij horen naast goede fietsroutes ook voldoende stallingruimtes. Voor de recreanten komen er goede fietsroutes met goede fietspaden.
 • Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. Het openbaar vervoer is geen vervanger voor de auto, maar een aanvulling. We zijn tegen het laten rijden van lege bussen. We staan open voor innovatieve, kostenefficiënte alternatieven en geven ruimte aan de taximarkt en initiatieven zoals snelbussen.
 • De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als standaard mee, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Met medewerking van relevante partners en ouders creëren we samen een veilige omgeving (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes). We zijn voorstander van initiatieven waarmee buurtbewoners en politiediensten samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter kan. Handhaven is daar een wezenlijk onderdeel van.
 • Het aanleggen en onderhoud van wegen is belangrijk maar kan leiden tot overlast. Een wegafsluiting is minder vervelend als er duidelijk een alternatieve route geboden wordt. De gemeente maakt actief bekend wanneer er gewerkt wordt aan de openbare ruimte zodat mensen, bedrijven hiermee rekening kunnen houden en er minder “zoekverkeer” is. De gemeente investeert in mogelijkheden om real time informatie over openbare werken te delen, zodat we weten welke routes het snelste zijn of waar nog parkeerplekken over zijn. Ook afstemming zoeken met buurgemeenten, zodat wegwerkzaamheden op elkaar kunnen worden afgestemd, zodat overlast nog meer beperkt wordt.
 • Parkeren bij de Markt wordt aangepakt, waarbij de Chevalierlaan omgelegd gaat worden. Zo ontstaan er nieuwe parkeerplaatsen en een veiliger parkeersituatie.
 • Parkeerplaatsen worden bij de woningen gemaakt. In het centrum geldt: wie bouwt, maakt ook parkeerplaatsen bij voorkeur in parkeerkelders of –garages. Er komt zo snel mogelijk een goede digitale bewegwijzering. Op de hele Markt komt een parkeertijdregeling. Gemeenteambtenaren en overige werknemers kunnen op de openbare parkeerplaats bij het kerkelijk centrum aan de Groeneweg parkeren. Daar is ruimte genoeg. De parkeerplaatsen in het centrum zijn voor de centrumbewoners (met ontheffing), winkelende burgers en toeristen.
 • Op parkeerterrein Garsteland komt een parkeertijdenregeling met ontheffing voor de aanwonenden.

2. …Waar ruimte is voor eigen initiatief

2.1 …Waar mensen volop de ruimte krijgen

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie of het gezamenlijk runnen van een boerderij. Wij juichen deze initiatieven toe. Het sluit aan bij ons liberale streven naar zelfstandigheid, bij ons streven naar een vitale gemeenschap en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën.

 • We vinden het belangrijk dat de gemeente leefbaar is en blijft: om gezond op te groeien, om levenslang te wonen en dicht bij huis scholing te volgen en te werken, om te sporten en te bewegen en van cultuur te genieten.
 • Vrijwilligers zijn de Haarlemmerolie in een betrokken gemeenschap. Ermelo heeft heel veel vrijwilligers. We zijn daar trots! Waar mogelijk en nodig willen we vrijwilligers ondersteunen. Ook interessante en innovatieve initiatieven verdienen steun.
 • Het oude-fonds-voor-snelle-subsidies-buiten-alle-bureaucratie-om wordt in ere hersteld. We denken aan een budget van € 20.000 voor het eerste jaar. Goede plannen moeten snel uitgevoerd kunnen worden en wat financiële hulp van de gemeente doet dan wonderen. Achteraf wordt wel altijd verantwoording afgelegd.
2.2 …Waar ondernemers volop ruimte krijgen

Iedereen wil genoeg geld verdienen voor een prettig leven. Dat kan in een bloeiende economie. Ondernemers zijn onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van Ermelo. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met Ermelo.

 • Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Het compacte winkelcentrum (Stationsstraat) is van grote waarde voor inwoners en trekt mensen en toeristen aan van buitenaf. Dat vereist een toereikend bestand aan winkelpanden, maar ook niet te veel. Initiatieven als pop-up winkels in lege winkels juichen we toe. Ramen van tijdelijk leegstaande panden dienen te worden bestickerd, opdat het dorpscentrum het fraaie aanzicht – na de realisatie van de vernieuwde bestrating – behoudt.
 • Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Wij willen dat de gemeente recreatieve ondernemers stimuleert. Recreatie mag altijd in de natuur. Recreatieve ondernemers mogen uitbreiden, tenzij aantoonbaar blijvende schade aan de natuur wordt toegebracht. Niet meer regelgeving dan noodzakelijk. Recreatieondernemers mogen de ingang van hun bedrijfsterrein duidelijk aangeven met borden aan de openbare weg.
 • Ermelo heeft het nationaal hippisch centrum (KNHS) binnen de gemeentegrenzen. Op de Veluwe en in Gelderland is paardensport en –recreatie van groot belang. Wij vinden dat daar veel meer mee kan worden gedaan. De gemeente stimuleert de ontwikkeling van meer paardenroutes en dan vooral koppelen aan langere routes over de Veluwe en naar de Achterhoek. De gemeente stimuleert de ontwikkeling van gecombineerde logeerpaardenstalling gelegenheden (zie b.v. het Rode Koper). Hierin kan Ermelo samen met andere gemeenten op de Veluwe een gebiedsopgave formuleren en uitvoeren. Ermelo moet hier meer ambitie en daadkracht tonen.
 • Strand Horst moet ontwikkeld worden als een prachtig voorbeeld van gecombineerde functies: water, verblijf, sport, misschien zelfs wel wonen. Ambitie tonen. Kansen pakken.
 • We schaffen in de periode april-september de vergunningen af voor kleine terrassen met niet meer dan drie of vier tafels.
 • We hebben veel waardering voor de boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. We willen dat de agrarische sector kan blijven groeien en niet onnodig wordt gehinderd. Boeren krijgen de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid. Bestemmingsplannen passen we daarop aan.
 • Agrarische ondernemers krijgen de ruimte om seizoenarbeiders te huisvesten. Dat is goed voor de onderneming en beperkt overlast.
 • We stimuleren agrariërs om ook aan landschapsbeheer te doen. Wij zien er niets in om land- en tuinbouwgebied onnodig op te geven voor “natuurontwikkeling”. De gemeente helpt ondernemers met het verkrijgen van subsidie bij de provincie waar dat mogelijk is. Binnen de gemeente dient dus alle kennis aanwezig te zijn van provinciale stimuleringsprogramma’s en subsidiemogelijkheden.
 • Er komt voor een ondernemer één aanspreekpunt in het gemeentehuis die alles regelt. Integrale dienstverlening. Dat geeft duidelijkheid en snelheid.

Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat behoeft het gemeentebestuur ze niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente ondernemers het beste te doen. Daarom willen wij de laagst haalbare regelgeving en belastingen voor ondernemers.

 • Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. Ook daar hebben ze geen gemeentebestuur voor nodig. De huidige winkeltijdenwet geeft de gemeente de mogelijkheid om winkeltijden flexibel in te richten zodat ze zelf kunnen kiezen of zij op bijvoorbeeld zondag open willen zijn.
 • De gemeente heeft een voorbeeldfunctie bij het betalen van haar rekeningen. De gemeente betaalt daarom rekeningen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen.
 • We verlengen de geldigheidsduur van vergunningen waar dat kan.
 • Verder willen wij vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een meldingsplicht of algemene regels. Kleine vergunningen worden binnen twee dagen geregeld.
 • Wij willen dat ondernemers maximaal één aanslag per jaar van de gemeente krijgen waarop alle lokale lasten staan vermeld.
 • Met de bezem willen we door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare regels. Eén wethouder wordt daarvoor integraal verantwoordelijk.
 • Maak van Harderwijk/Ermelo de digitale hub, meer inzetten op IT ontwikkeling; ook rond de zorg. Maak gebruik van Harderwijks CAI net om nieuwe IT bedrijven binnen te halen.
 • Stimuleer jonge ondernemers, zorg in ieder geval dat jonge ondernemers ook in Ermelo kunnen wonen.
2.3 …En waar duurzaamheid in het teken staat van ondernemen

We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en goed om te gaan met het milieu. Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen.

Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de economische winst. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures, niet door subsidies.

 • Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De gemeente werkt actief mee aan voldoende oplaadpunten.
 • Waterstof is schone energie; de gemeente gaat met de provincie kijken naar het inrichten van een waterstofinfrastructuur. Zonder waterstofpompen schiet het niet op.
 • De gemeente gaat nu eens echt werk maken van duurzaamheid en gaat investeren in infrastructuur.
 • De gemeente stimuleert het gebruik van duurzame energie (zonne-energie, waterstof, warmte-koude opslag, aardwarmte) en probeert waar dat mogelijk is deze nieuwe en innovatieve energievormen in te voeren bij bouw en ontwikkeling. Nieuwe ontwikkelingen bieden ook aan onze bedrijven nieuwe mogelijkheden.
 • De gemeente sluit zich aan bij het isolatieprogramma van de provincie en dan liever veel woningen naar een B of C certificaat, dan een paar woningen naar een A certificaat.
 • Ermelo gaat zelf geen windenergie opwekken. Binnen de gemeente is daar eigenlijk geen goede plek voor anders dan in het buitengebied van Horst aan de A 28. Van belang is dat de lusten en de lasten dan wel gedeeld worden.
 • We gaan meer uit de zorg halen. Nu verdwijnt de zorg langzaam maar zeker uit Ermelo, terwijl de zorggroei in Nederland alleen maar toeneemt. Wij zijn voor het initiatief om een Gezondheids-academie in Ermelo met bedrijfsopleidingen in de zorg en daaraan gekoppeld de IT in de zorg op te zetten. Vergelijk het met de Techniek Academie in Harderwijk.
 • Stimuleer jonge ondernemers en zorg in ieder geval dat jonge ondernemers ook in Ermelo kunnen wonen. Moderne en innovatieve bedrijven hebben een excellente digitale infrastructuur nodig. Dat heeft de toekomst. De gemeente zelf moet dus ook digitaal leidend zijn.

3. …Waar iedereen meedoet

3.1 …Waar je met plezier naar je werk gaat

Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid, groei en zelfrespect. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.

 • Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet. Indien nodig wordt de gemeentelijke inkoopverordening aangepast.
 • Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken vele evenementen mogelijk en de gemeente een leukere plek om te wonen en te verblijven.
 • De sociale dienst Veluwerand moet veel efficiënter werken, er zitten nog teveel mensen in de bakken die een uitkering krijgen en aan het werk zouden kunnen gaan. Bij notoire onwil en/of sabotage wordt de uitkering in delen of geheel ingetrokken.

Wij willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Ieder mens is van waarde en heeft talenten en mogelijkheden. Het is “zonde” die niet te gebruiken.

 • De gemeente stimuleert dat mensen aan de slag gaan. Mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, weer naar werk laten begeleiden. Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, deels aan het werk houden. Rekening houden met beperkingen, benutten van persoonlijke mogelijkheden.
 • Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet: een uitkering. Ook mensen die hun baan kwijtraken, verdienen tijdelijk steun in de rug om snel weer aan de slag te komen. Het verliezen van je baan is ingrijpend genoeg. Voor het ontvangen van een uitkering mag een tegenprestatie worden verwacht. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft, dan wel geen tegenprestatie verricht, verliest (in stappen) zijn of haar uitkering
 • Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat, moet dat wel financieel een verbetering inhouden. Armoederegelingen die dit belemmeren (de zogenoemde armoedeval) schaffen we af voor zover dit gemeentelijk beleid is.
 • Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht ontvangen uitkeringen worden teruggevorderd. Controle en maatwerk begeleiding zijn nodig.
 • Mensen hebben zelf regie over hun eigen leven. Of het om werk of zorg gaat, mensen maken hun eigen plan en zijn daar ook verantwoordelijk voor. De gemeente betuttelt en pampert niet. Er zijn altijd mensen die dat niet zelf kunnen, zeker in een gemeente als Ermelo met haar zorginstellingen. Hier biedt gemeente natuurlijk hulp en ondersteuning of steunt de gemeente organisaties die hier extra ondersteuning bieden.
3.2 …Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school gaan

Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op school leren we ze, net als hun ouders dat in eerste lijn doen, ook normen en waarden en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van opgroeiende jeugd. De vitaliteit van de gehele samenleving is ermee gediend. Wij zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas.

 • De school is goed en veilig bereikbaar voor kinderen en ouders. Wij willen dat er veilige mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school. Bij voorkeur lopend of per fiets.
 • School is een plek waar kinderen geacht worden zich prettig en ontwikkelingsbereid te voelen. In Ermelo zijn de schoolartsen en de schoolverpleegkundigen een belangrijke schakel in de zorg rondom het kind. Ouders zijn en blijven de primaire opvoeders van hun kinderen. Zij kiezen de school die het best aansluit bij hun levensovertuiging. Ouders kunnen te allen tijde worden aangesproken op hun opvoedingsverantwoordelijkheid. Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat (taal)achterstanden bij jonge (immigranten) kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal, kinderdagverblijven, inzet van vrijwilligers als taalcoach.
 • Het belang van het consultatiebureau voor hulp, vragen, controle en vroegtijdige signalering van problemen staat in Ermelo voorop. Daar investeren wij als gemeente in. Beter vroeg aangepakt dan te laat verholpen. Dit geldt ook voor de jeugd GGZ en de jeugdzorg. Investeren in kinderen betaalt zich altijd dubbel en dwars terug.
 • Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken waar mogelijk samen, zodat kinderen goed voorbereid worden op hun baan voor later.
 • Cultuur en erfgoed is ook voor kinderen van belang, hierin kan het Pakhuis een goede rol blijven spelen.
 • Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed. Als ouders hun kind naar religieus onderwijs buiten Ermelo willen sturen, betalen zij dat vervoer zelf.
 • We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind gaat. De gemeente ziet er daarom op toe dat scholen zich aan de wet houden: dat wil zeggen dat ouders hun kinderen bij meerdere scholen kunnen aanmelden en dat de aanmelding op de basisschool pas vanaf 3 jaar kan plaatsvinden. Scholen communiceren helder wanneer zij andere selectiecriteria hebben, en de gemeente stimuleert dat deze rechtvaardig en transparant zijn en op draagvlak kunnen rekenen.
 • Kinderen hebben elke dag veel lichamelijke beweging nodig. Lang zitten is schadelijk voor de groei en ontwikkeling van kinderen. Scholen hebben de plicht kinderen goed te leren bewegen. De Gezondheidsraad stelt vanaf augustus 2017 voor kinderen tot 18 jaar als norm: dagelijks minimaal 1 uur matig of zwaar intensieve inspanning plus minimaal 3 keer per week spier- en botversterkende activiteiten alsmede het voorkomen van veel stilzitten. In ons land zijn voldoende vakleerkrachten lichamelijke opvoeding om hier scholen van dienst te zijn intensief bewegen. Het realiseren van die norm is een gedeelde verantwoordelijkheid van scholen en ouders. De gemeente stimuleert en ondersteunt met advies en assistentie hoe ouders (via sportverenigingen) en scholen in primair en secundair onderwijs elke scholier tot 18 jaar in staat stellen deze norm te halen. Gemeentelijke combinatiefunctionarissen worden ingezet om scholen te helpen bruikbare uitvoeringsovereenkomsten te sluiten met partijen.
3.3 …Waar iedereen goede zorg krijgt

Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele zorgverleners klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt.

Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de zorg zo dicht mogelijk bij mensen wordt aangeboden. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal, op maat. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is daar voor. Hier hoeft de gemeente geen geld aan te verdienen, dus een ruimhartig beleid dient daar gevolgd te worden met een duidelijk oog voor belangen en kosten.

 • De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor iedereen goed te begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de gemeente de mogelijkheid biedt voor kosteloos, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt.
 • We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.
 • De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten van vervoer, zoals voor ouderen, kinderen en gehandicapten. Hierbij werkt ze ook samen met buurgemeenten.
 • Het is normaal dat je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft de gemeente een eigen bijdrage.
 • De rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg die over zijn gegaan naar de gemeente worden door ontschotting van budget volledig aangewend voor de WMO- en Jeugdzorg taken.
 • De zorgdiensten worden scherp ingekocht, maar de kwaliteit staat voorop. Ook hier geldt: Goedkoop is (mogelijk) duurkoop. Wij gaan niet spelen met het belang van onze kinderen.
 • Voor de jeugd GGZ willen we geen wachtlijsten en geen budgetgrens, Ieder ziek kind heeft recht op een goede behandeling.
3.4 …Waar ruimte is voor sport en bewegen

Sport en bewegen is goed voor iedereen. Het stimuleert groei en ontwikkeling, geeft zelfvertrouwen en behoud van vitaliteit. Veel bewegen verlaagt het risico op veel aandoeningen en heeft gunstige effecten op het lichaam. Dit geldt voor jongeren, volwassenen en ouderen. Sport en bewegen is goed voor je gezondheid, versterkt sociale contacten, voorkomt sociale isolatie en eenzaamheid, versterkt gemeenschappelijke normen en waarden. Elk kind in Ermelo dient toegang te hebben tot buitenschoolse sport. Onze norm voor jongeren is conform de richtlijnen van de Gezondheidsraad (zie 3.2.). Wij delen volledig de nieuwe beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad voor volwassenen en ouderen: minimaal 150 minuten per week matig of zwaar intensieve inspanning, verspreid over diverse dagen plus minimaal 2 keer per week spier- en botversterkende activiteiten (voor ouderen inclusief balansoefeningen) en het voorkomen van veel stilzitten. In Ermelo zijn aansprekende en succesvolle sportverenigingen in diverse takken van sport die veel belang hechten aan de talentontwikkeling van hun leden (voorbeelden DVS’33 en Sparta). Zij doen op het hoogste nationale niveau mee. Dit is voor bekendheid van Ermelo als sportieve gemeente en voor de uitstraling naar de breedtesport natuurlijk geweldig. Daar zijn we trots op.

 • Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het ruimtelijke ordeningsbeleid. Aan de gebruikers (zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit kan in geld, maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk.
 • Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit kan ook met advies en assistentie van buurtsportcoaches (combinatiefunctionarissen).
 • De sportclubs binnen de gemeente kunnen in opdracht van de gemeente uitvoeringstaken van het gemeentelijke sport- en gezondheidsbeleid op zich nemen. Denk dan aan bewegingsonderwijs aan ouderen of programma’s tegen obesitas voor de jeugd. Deze vormen van uitvoeringstaken zouden bijvoorbeeld heel goed passen binnen de WMO.
 • Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. De gemeente besteedt via een prestatiedoelstelling een vast gedeelte van de sportsubsidie hiervoor. Ook hier kan de WMO het middel zijn.
 • Kijk eens of het mogelijk is meer gebruik te maken van de sportfaciliteiten van de KMS. Dit helpt ook om de relatie defensie-gemeente te versterken. 15
 • Goede sportfaciliteiten zijn belangrijk om sport en bewegen op alle niveaus te kunnen beoefenen. Goede en grote sporthallen, dus ook een nieuw “Calluna”, zijn van essentieel belang.
 • Investeringen in sport- en beweegvoorzieningen is investeren in een vitale samenleving. Ook binnensportclubs hebben doeltreffende en eigentijdse accommodaties nodig gebaseerd op multifunctionaliteit en samenwerking. Een multifunctioneel gymsportcentrum, waarover vele gemeenten in ons land al beschikken, is daar een treffend voorbeeld van.

3.5 …Waar aandacht is voor kunst en cultuur

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie.

Cultuur in Ermelo is van en voor iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste.

 • Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook cultuurhistorische evenementen zoals de Sinterklaas-intocht.
 • Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Op de basisschool krijgt ieder kind cultuureducatie.
 • Cultuur is van ons allemaal! Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen en een specifieke groep instellingen die op dit moment door de overheid gesubsidieerd worden. Subsidieaanvragen worden hierop getoetst.
 • Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag ook zien hoe ze hun eigen inkomsten binnenhalen.
 • Vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom zijn wij voorstander van een zogenoemd (digitaal) evenementenloket.
 • Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige veiligheidseisen.
 • Ermelo kan echt wel wat meer cultuur in de buitenruimte tonen. Dat maakt het centrum weer aantrekkelijker. Wij denken dan aan meer kunstwerken, gedichten op gevels, verrassende elementen. Dit biedt ook de mogelijkheid om Ermelo breder en interessanter op de kaart te zetten. Fête de la Musique is zo’n bijzonder evenement.
 • Het Pakhuis als museum en activiteitencentrum heeft een centrale rol bij de promotie van Ermelo en de Veluwe en het stimuleren van cultuur en erfgoed. Dit is een belangrijke maatschappelijke opdracht.
 • Er komt een onderzoek naar de kosten en de opbrengsten (ook maatschappelijk) van De Dialoog.
 • Het Huis-van-Cultuur-en-Bestuur is onzin. Wat er is voldoet.
3.6 …En waar nieuwkomers zich aanpassen

Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, maar als het veilig is dan gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland.

 • Zolang nieuwkomers in Ermelo zijn, passen ze zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, werkt. De gemeente faciliteert dit door te bevorderen dat er voldoende betaalbare en kwalitatief goede cursussen zijn om Nederlands te leren. De gemeente biedt rentevrije leningen aan vluchtelingen aan om in te burgeren. De cursussen die vluchtelingen moeten volgen worden door de gemeente kritisch beoordeeld en geëvalueerd. We betalen niet voor rommel. Wie zijn cursus binnen de vastgestelde tijd haalt, krijgt een flinke korting op de terugbetaling als beloning.
 • De gemeente gaat alle statushouders in Ermelo begeleiden naar werk. Dat is goed voor de gemeente, goed voor het zelfvertrouwen en voor de samenleving. En vrijwilligerswerk is een effectief middel op weg naar werk.
 • Er zijn in Nederland heel veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die mensen zelf gedaan. Zij hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt. Zij kunnen trots op zichzelf zijn, wij zijn trots op hen. We verwachten dat ook van anderen.
 • Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.
 • De gemeente stimuleert en ondersteunt private initiatieven vanuit onze eigen bevolking die vluchtelingen helpen. Senioren die als vrijwilliger een gezin en statushouders helpen de taal te beheersen en basisvaardigheden leren, zijn goud waard in onze samenleving.
 • Vluchtelingen met een status krijgen niet sneller een woning toegewezen dan Ermeloërs. Gewoon ieder op zijn/haar beurt. Gelijkwaardigheid is hier het uitgangspunt.

4. …Waar je je veilig voelt

4.1 …Waar je je veilig voelt

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis.

 • Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke gemeente de diensten komen.
 • De hulpdiensten zijn altijd goed bereikbaar. Een app is soms handig, maar is nooit de enige mogelijkheid. Het blijft mogelijk om misstanden via de telefoon aan te kaarten. Aangifte doen kan op het bureau, via internet, 3D-loket en via de eigen wijkagent die in dat geval op afspraak langs komt.
 • Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente staat open voor initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen. Laat iedereen zich aansluiten op Burgernet.
 • Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de meldkamer snel en correct de telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling door de agent ter plaatse is gewenst.
 • De gemeente pakt drugsdealers aan en de burgemeester gebruikt de bevoegdheden om drugspanden te sluiten.
 • Handhaven moet beter, zeker daar waar het gaat om drugs dealen rondom de instellingen en in het centrum van Ermelo; indien nodig komen er meer boa’s om te kunnen handhaven.
 • Waar nodig kan cameratoezicht ingevoerd worden (b.v. Stationsstraat).
 • Waar veel snelheidsovertredingen plaatsvinden komen flitspalen.
4.2 …En waar overtredingen hard worden aangepakt

We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den boze. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die kunnen ze ook waar nodig inzetten.

 • De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen hebben grote toegevoegde waarde. Extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) vergroten de zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit. Meer BOA’s kunnen snelheid van handelen en veiligheid vergroten. Zeker in onze bossen en het buitengebied (denk aan stropen en drugsafval). Daar moet door de gemeente veel zwaarder op worden ingezet: dus meer BOA’s voor het bos- en buitengebied.
 • De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en die van het lokaal gezag.
 • De burgemeester en politieleiding stimuleren dat de politie alle nodige instrumenten kan gebruiken om raddraaiers op te sporen en aan te pakken. De burgemeester maakt actief gebruik van al zijn bevoegdheden en de mogelijkheden die tot zijn beschikking staan om de openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden. Te denken valt het afkondigen van gebiedsverboden, groepsverboden, samenscholingsverboden, een noodbevel, een noodverordening afkondigen, preventief fouilleren, cameratoezicht, bestuurlijke ophouding, toezicht op openbare vermakelijkheden en inrichtingen etc.
 • Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van cameratoezicht en helmcamera’s.
 • Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen. Instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel, park of wijk) worden gebruikt om geweld of overlast tegen te gaan.
 • Ouders worden wanneer nodig aangesproken op hun opvoedingsverantwoordelijkheid.
 • Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag.
 • Schade en de kosten van handhaving worden verhaald op diegenen die dit veroorzaken.
 • Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik maken van de mogelijkheden die de wet BIBOB (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) hiervoor geeft. Rond zorginstellingen vinden veel incidenten plaats, de gemeente moet beter haar best doen om hier met de instellingen paal en perk aan te stellen.
 • Criminaliteit (m.n. drugs, intimidatie) hangt vaak samen met een specifieke categorie jongeren: maak een concreet plan van aanpak om hier wat aan te doen.
 • Om drugoverlast te voorkomen zou Ermelo er aan kunnen denken een coffeeshop te openen en daar gereguleerd cannabis laten verkopen. De gemeente kan dan ook bijvoorbeeld bij de zorgkwekerij een gemeentelijke wietteelt beginnen. Daarmee zijn we de eerste gemeente in Nederland die dit nu eens echt volledig gecontroleerd gaat regelen. Zonder de criminaliteit die er anders omheen hangt.

5. …Waar de gemeente er voor ons is

5.1 …Waar de gemeente toegankelijk, dienstbaar en effectief is

We verwachten van de gemeente dat ze toegankelijk, dienstbaar en effectief is. Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge prioriteit. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt. Maar niet elke burger gaat digitaal. Voor hen is de fysieke dienstbaarheid ten gemeentehuize van belang.

 • We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt, en dat de gemeente er alles aan doet om je goed te helpen. De gemeente antwoord snel op meldingen of verzoeken van burgers en laat ze niet onnodig lang wachten. De gemeente is er voor ons, niet andersom.
 • We willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die je niet digitaal kunt regelen. Ook willen we dat ze op afspraak naar je toe kunnen komen. Een nieuw ID bewijs kun je ook laten bezorgen, bijvoorbeeld op je werk. Voor bijzondere dienstverlening kan meer betaald worden.
 • De gemeente zorgt ervoor dat de IT bij de tijd is, dat persoonsinformatie altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd. Onze gemeentelijke IT service gaat tot de landelijke top10 behoren; dit geldt dus ook voor ons samenwerkingsverband van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde: Meerinzicht. Investeren in toptalent hoort daar bij, net als investeren in opleidingen.
 • Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt meer gebruik van de mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online toegankelijk te maken (zogeheten open data). WOB-verzoeken en antwoorden worden voortaan online gezet.
 • Privacy is een groot goed, dus de het is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van inwoners borgt. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen.
 • De gemeente spant zich in voor een veilige en betrouwbare digitale overheid. Voor inkoopbeleid, basisregistratie en belastingen gaat zij gebruik maken van vooruitstrevende digitale mogelijkheden, zoals die van de zogeheten “generieke digitale infrastructuur”.
 • De gemeente communiceert helder en begrijpelijk en reageert binnen een week op brieven van burgers.
 • Ermelo gaat voor snel internet, glasvezelkabels, ook in het buitengebied en dus ook voor de recreatiebedrijven. Ermelo werk daarbij samen met de buurgemeenten en zeker met onze partners Harderwijk en Zeewolde. Samen maken we van Ermelo de digitaalste gemeente van Nederland. Starten in 2018.
5.2 …Waar de overheid je niet in de weg zit

We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen van verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming.

 • De VVD wil een compacte, effectieve en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor bewoners.
 • Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling en de blik naar buiten gericht. Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald. De samenwerking binnen Meerinzicht, wordt verder gestimuleerd en vergroot. Grote volumes werken goedkoper zoals bij de jeugdzorg, sociale dienst, IT. Door verregaand samen te werken wordt het gemakkelijker om goede ambtenaren een aantrekkelijk beroepsperspectief te bieden. Kwalitatief goede ambtenaren zijn essentieel om onze ambities in Ermelo en die van Meerinzicht mogelijk te maken. Samen vormen we zo een krachtig blok; herkenbaar naar de regio en naar de provincie.
 • De ambitie hier moet zijn de beste te worden. Er is zeker in het digitale bereik nog veel te winnen, we moeten dan ook bereid zijn daarin, waar nodig, te investeren.
5.3 …En waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat

Wij zijn voor een betrouwbare, effectieve en flexibele overheid, die de kerntaken tegen de laagst haalbare kosten realiseert. Belastinggeld wordt verdiend door ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is door hardwerkende Nederlanders verdiend. Daarom dient elke euro zinnig te worden besteed. We willen dat duidelijk en is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven. Wij zijn tegen verspilling en voor doelmatigheid. Wij zijn tegen cliëntelisme en voor transparantie.

 • We zijn voor de laagst haalbare gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen, waar dat kan.
 • We willen realistische, kostendekkende tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel dat allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager.
 • De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk.
 • De rioolheffing is kostendekkend.
 • Toeristenbelasting is alleen gerechtvaardigd als deze daadwerkelijk wordt gebruikt voor de instandhouding en verbetering van de faciliteiten waar ook bezoekers gebruik van maken.
 • De hondenbelasting verdwijnt.
 • Een goede financiële huishouding is van groot belang.. Structurele uitgaven dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven.
 • De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is.
 • Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan doordat als een regel eenmaal is ingevoerd, deze het eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente kan dit tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is: de z.g. horizonbepaling.
 • Van een subsidiesysteem willen we naar een uitvoeringssysteem. Daar waar organisaties taken van de gemeente op zich nemen in de uitvoering, betaalt de gemeente voor die diensten. Dat is een veel zakelijker benadering en maakt het mogelijk duidelijk resultaatafspraken te maken.
 • De gemeente zorgt voor een transparante financiële administratie speciaal met inzicht in de algemene en specifieke reserves. De gemeente gaat ook gebruik maken van het ‘Openbare subsidieregister’, net als Harderwijk.

6 …En wat willen we concreet bereiken?

 • Meer huur- en koopwoningen voor onze starters, jongeren, en doorstromers vooral in de categorie middenhuur: € 711- € 950. Koop: €160.00 – € 250.000. Wij willen tenminste 700 woningen in deze categorie erbij tussen 2018 en 2022. Liefst meer. Bouwen in West achter de Arendlaan en bij de Horsterweg. Iedereen die wil moet in Ermelo kunnen blijven wonen. Ook de militairen die hier komen werken op de kazerne.
 • Ermelo moet 27.000 inwoners houden en niet langzaam achteruit gaan.
 • Meer luxe appartementsgebouwen voor ouderen op aantrekkelijke locaties (Arendlaan i.p.v. Balverszaal, op de plek van Calluna aan de heide, instellingsterreinen, in het centrum).
 • Bouwen van tenminste twee grote woonzorgcomplexen: één in noord en één in west voor onze oudere bewoners die wel zelfstandig willen wonen, maar toch wat hulp en zorg nodig hebben.
 • Een beter verbinding tussen Kolbaanweg en west; nieuwe weg verder uit de wijk en met tegelijkertijd een betere verbinding met de A28 via Nulde.
 • Meer en betere digitale service in de gemeente en in Meerinzicht. Gemeente Ermelo moet de ambitie hebben tot de beste digitale gemeente van Nederland te worden.
 • Meer inzetten om samen met Harderwijk en Zeewolde een nieuwe en aantrekkelijke digitale hub te vormen. Nieuwe IT bedrijven trekken met aantrekkelijk vestigingsmogelijkheden.
 • Parkeerplaatsen Markt verbeteren en vergroten door Chevallierlaan om te leggen.
 • Strand Horst wordt een bruisend recreatief gebied waar van alles kan
 • Vitale vakantieparken: goede parken steunen onder meer door inzetten toeristenbelastinginkomsten, slechte parken zonder toekomst sluiten. Samenwerken met de regio en de provincie.
 • Meer en betere paardenroutes. Plus meer overnachtingsmogelijkheden. De Veluwe wordt paardenparadijs.
 • Een duurzame, innovatieve en multifunctionele binnensportaccommodatie voor onderwijs (overdag op schooltijden) en sportclubs (naschools, avonden, weekenden, schoolvakanties).
 • Meer en aantrekkelijke kunst in Ermelo; maak lopen door Ermelo tot een bijzondere ervaring.
 • Centrum aantrekkelijk houden, niet moeilijk doen met vergunningen. Zoek de randen op van wat mogelijk is: ja tenzij ….. en niet langer nee, mits….
 • Degelijk financieel beleid, stoppen met allerlei rechtszaken met bewoners en ondernemers.
 • Zoek meer synergie met defensie en de kazerne.
 • Weg met de welstandscommissie.
 • Stop de hondenbelasting.
 • Meer BOA’s voor het bos-, heide en buitengebied: preventie betaalt zich altijd uit.
 • Recreatieondernemers moeten zoveel mogelijk geholpen worden, ook rond de regelgeving, recreatie is voor de Ermelo van groot belang. Het project Vitale vakantieparken is daarbij cruciaal.
 • Sociale dienst moet meer mensen uit een uitkering helpen aan het werk.
 • Parkeerduur op de Verbinding naar 2 uur.
 • Meer ‘Herbergiers’ bij het centrum, ouderen, ook demente ouderen, moeten onder de mensen blijven.
 • Raadhuisplein autovrij

Gerelateerde artikelen:

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Postadres:
Raadhuisplein 9, 3851NT Ermelo
E-mailadres: info@vvdermelo.nl