IV. Lokaal bestuur

0 190

4.1 Veiligheid

Visie rol gemeentelijke overheid

Voor de VVD staat veiligheid centraal. Het is één van de kerntaken van de overheid. Eigendommen moeten worden gerespecteerd, geweld is uit den boze en ook de dagelijkse rit naar school of sport moet veilig zijn.

Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en de gemeente. De overheid heeft vooral een regie-voerende taak en maakt afspraken met onder meer de politie.

Inwoners mogen rekenen op een actieve overheid, die op veiligheidsgebied zelf actie neemt, maar ook anderen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid.

Als iemand zich niet houdt aan regels, wil de VVD dat er streng en duidelijk wordt opgetreden door de bevoegde instanties.

Naast de objectieve veiligheid, gemeten in aantallen incidenten, is ook de subjectieve veiligheid van belang: hoe veilig voelen inwoners zich eigenlijk? De gemeente moet oog hebben voor het veiligheidsgevoel van de inwoners.

Standpunten VVD

 • Politie en brandweer moeten 24 uur per dag beschikbaar zijn.
 • De gemeente zorgt dat de problemen die hangjongeren veroorzaken worden aangepakt. De VVD wil dat overlast gevende jongeren en hun ouders verantwoordelijk worden gesteld voor hun gedrag.
 • De gemeente stimuleert een koppeling tussen onderwijs, welzijn, cultuur, zorg en sport om probleemgedrag van jongeren zo vroeg mogelijk te signaleren.
 • De VVD wil een zichtbare en aanwezige politie met wijkagenten die de buurt als hun broekzak kennen.
 • Aangifte doen kan ook via internet of via de eigen wijkagent die in dat geval op afspraak langs komt.
 • De brandweer in Ermelo is sterk afhankelijk van vrijwilligers; zij zijn onmisbaar bij het bestrijden van branden en bij andere hulpverlening. Vrijwilligersmanagement en overleg met werkgevers van deze brandweervrijwilligers moeten een hoge prioriteit krijgen.
 • Door de regionalisering van de brandweer komt de aansturing van de brandweerkorpsen meer op afstand van de gemeenten. Dit mag wat de VVD betreft niet ten koste gaan van de motivatie van lokale vrijwilligers.
 • Veiligheid in de wijken van en in Ermelo als geheel is voor de VVD zeer belangrijk. Ook in tijden van bezuinigingen wil de VVD daarom niet korten op veiligheid.
 • De VVD wil dat schade en de kosten van handhaving zo veel als mogelijk worden verhaald op diegenen die dit veroorzaken.

4.2 Gemeentelijke lasten

Visie op rol gemeentelijke overheid

De VVD wil niet dat gemeentelijke belastingen verhoogd worden om extra inkomsten te verwerven. Juist in een tijd dat iedereen de broekriem aan moet halen, kan een gemeente niet meer geld vragen van haar burgers. Integendeel, juist nu wordt het tijd om een begin te maken met de herijking van onze financiële wensen en verlangens. Is alles wat we de afgelopen jaren hebben opgetuigd aan subsidies en voordeeltjes wel belangrijk genoeg. Of is het allemaal wel wat veel van het goede geworden.

De VVD wil verantwoordelijkheid weer terugleggen bij de burgers. De VVD kiest ervoor om te gaan snijden in allerlei subsidies en voorzieningen. Daartegenover staat onze belofte dat we de gemeentelijke lasten niet zullen laten stijgen. En ondanks dat er veel bezuinigingen op ons afkomen vindt de VVD zelfs dat de besparingen die we kunnen bereiken ook terug naar de burger gaan in de vorm van lagere gemeentelijke lasten of betere algemene voorzieningen.

Standpunten VVD

 • Er moet een strikte scheiding zijn tussen gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Structurele uitgaven dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven.
 • Het moet duidelijk voor onze inwoners zijn waar het belastinggeld aan wordt besteed. Transparantie betekent ook dat er bij noodzakelijke bezuinigingen voor de VVD geen enkele uitgavenposten van de gemeente onbespreekbaar is.
 • Het principiële standpunt van de VVD is en blijft dat lokale belastingen niet als melkkoe gebruikt mogen worden. Gelukkig behoort de lokale belastingdruk in Ermelo tot de laagste van Nederland. Daar heeft de VVD in Ermelo hard voor moeten knokken en dat willen we graag zo houden.
 • De VVD wil taken uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee financieel of kwalitatief voordeel wordt behaald. Ook daarom steunt de VVD Meerinzicht, het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.
 • Heffingen zijn rechten, tarieven en leges die dienen om de kosten te vergoeden die de gemeente maakt om diensten te verlenen; heffingen moeten dan ook kostendekkend zijn. Het bekendste voorbeeld is de heffing die betaald moet worden voor het gebruik van het riool. De VVD vindt dus dat ook deze rioolheffing kostendekkend moet zijn.
 • De VVD vindt dat steeds naar efficiency gestreefd moet worden om heffingen te kunnen verlagen

4.3 Algemeen Bestuur

De VVD wil een kleine, krachtige gemeentelijke overheid. Het gemeentebestuur is er voor zijn inwoners, en niet andersom.

De afgelopen en komende jaren heeft de landelijke overheid veel taken aan de gemeente gegeven. De VVD vindt dat een op zich goede ontwikkeling. De gemeente staat immers dicht bij de mensen en kan dus goed zien waar behoefte aan is. De gemeente is het eerste overheidsloket voor de burgers.

De VVD is voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan ook doordat als een regel eenmaal is ingevoerd, deze het eeuwig leven lijkt te hebben. De VVD wil dat tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is.

De VVD staat voor een dienstbare gemeente. Een digitaal loket dat 24 uur per dag open is, is voor de VVD vanzelfsprekend. De diensten en producten die de gemeente aanbiedt hebben een scherpe prijs/kwaliteitverhouding.

De VVD is voorstander van een zelfstandige gemeente Ermelo, maar ziet ook dat er steeds meer taken en risico’s op ons af komen. Ermelo alleen is niet in staat om alleen allerlei nieuwe taken op zich te nemen.
De afgelopen jaren zijn met Zeewolde en Harderwijk uitstekende samenwerkings-overeenkomsten gesloten. De samenwerking met deze beide gemeenten onder de naam Meerinzicht heeft dan ook de volle steun van de VVD. Andere regionale verbanden (b.v. Regio Noord Veluwe) zijn voor de VVD minder belangrijk dan Meerinzicht. De taken van de RNV moeten dan ook zoveel als mogelijk onder de gemeenschappelijk regeling van Meerinzicht gebracht te worden.

De VVD vindt dat we deze samenwerking moeten uitbreiden en verder vorm moeten geven. Juist samenwerking met buurgemeenten en binnen de regio biedt ons de mogelijkheid zelfstandig als gemeente te kunnen blijven functioneren.

Gerelateerde artikelen:

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Postadres:
Raadhuisplein 9, 3851NT Ermelo
E-mailadres: info@vvdermelo.nl