III. Leefomgeving

0 320

3.1 Verkeer en Vervoer

Visie op rol gemeentelijke overheid

De VVD vindt dat mensen zich vrij moeten kunnen bewegen op de manier waarop zij dat willen. Daarnaast is een goede infrastructuur van levensbelang voor de (gemeentelijke) economie.

Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeentelijke overheid.

De VVD vindt dat, juist in het belang van de aantrekkingskracht van ons centrum, parkeren in Ermelo gratis moet blijven.

Goede en veilige fietsroutes moeten mensen verleiden om vaker de fiets te nemen.

De VVD kiest voor een integrale uitvoering van het in 2013 vastgestelde vervoersplan voor Ermelo. Daarin zal de VVD de nadruk leggen op kwaliteit, leefbaarheid, (duurzame) veiligheid maar ook op financiële haalbaarheid.

Standpunten VVD

 • De VVD vindt dat het wegennet zo ingericht moet worden dat de doorstroming van het verkeer optimaal is. De doorstroming wordt ook verbeterd door verschillende vormen van vervoer beter op elkaar aan te laten sluiten.
 • De VVD bevordert de verkeersveiligheid door vooral in de buurt van scholen en met medewerking van relevante partners en ouders een veilige omgeving (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes) te creëren.
 • De VVD wil dat fietsers prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Daarbij horen naast goede fietsroutes ook voldoende stallingruimtes. De VVD pleit daarom voor in ieder geval de aanleg van een fietspad op de Schaapsdijk/Zeeweg en uitbreiding van stallingsruimte bij het Station.
 • De VVD vindt dat de voorgenomen inrichting van de Oude Nijkerkerweg, Arendlaan, Volenbeekweg en Oude Telgterweg op een duurzaam veilige wijze moet worden uitgevoerd. Dit betekent vrij liggende fietspaden, veilige oversteekplaatsen en geluiddempend asfalt.
 • De VVD wil dat het overbelaste en daardoor gevaarlijke kruispunt van de Julianalaan met de Stationsstraat wordt aangepast tot een volwaardig en veilig kruispunt.
 • De VVD vindt dat er – in de navolging op de geplande aanpak bij de Margrietschool – een rotonde moet komen op de kruising van de Hamburgerweg met de Paul Krugerweg.
 • De VVD vindt dat de Horsterweg (het gedeelte in de kom tot aan het spoor) zo snel mogelijk heringericht moet worden om de veiligheid te vergroten. Gebruik van geluiddempend asfalt zal hier moeten bijdragen aan het verminderen van de overlast.

3.2 Wonen

Visie op rol gemeentelijke overheid

De VVD is voorstander van het bevorderen van eigen woningbezit.

De VVD sluit de ogen niet voor krimp van de bevolking. De bestaande ruimtelijke plannen van de gemeenten dienen indien nodig hierop te worden afgestemd. De VVD streeft ernaar dat het aantal inwoners in Ermelo in ieder geval niet daalt. Door de toenemende vergrijzing vergt dit streven een actief bouwbeleid van de gemeente.

De gemeente maakt samen met de buurgemeenten een woonvisie met als doel dat de woningbouw aan de marktbehoefte voldoet. Hierin worden ook afspraken met woningbouwcorporaties vastgelegd.

Voor ouderen is het van belang dat zij zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De bouwprogramma´s van Ermelo moeten daarmee rekening houden.

De VVD maakt zich hard voor schone en veilige wijken in Ermelo waar het goed wonen is. Leefbaarheid van de wijken moet gewaarborgd worden door het groenonderhoud op niveau te houden en de wijken schoon te houden.

Standpunten VVD

 • De VVD vindt dat de OZB in Ermelo niet verhoogd mag worden met meer dan het inflatiepercentage.
 • Gesubsidieerde huurwoningen zijn alleen voor mensen die dat echt nodig hebben.
 • De VVD wil dat inwoners van een gemeente makkelijk en snel kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. De regels hiervoor, vastgelegd in het bestemmingsplan, dienen actueel en digitaal beschikbaar te zijn.
 • Het bestemmingsplan moet duidelijk aangeven welke uitgangspunten er gelden voor de zogenoemde beeldkwaliteit. Daarmee wordt een objectieve toetsing vooraf mogelijk en kan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit (de welstandscommissie) in Ermelo worden afgeschaft.
 • De VVD wil dat in Ermelo ook starterswoningen in de koopsector beschikbaar zijn. Daartoe moeten betaalbare starterswoningen gerealiseerd kunnen worden en is de VVD voorstander van het in stand houden van de succesvol gebleken starterslening.
 • De gemeente moet haar relatie met de UWoon gebruiken om deze woningcorporatie aan te spreken op een aanpak die het scheefwonen verminderd.
 • Om het monopolie van UWoon te doorbreken, vindt de VVD dat meerdere woningcorporaties in Ermelo actief kunnen zijn en dat de gemeente hiervoor de mogelijkheden moet stimuleren.
 • Om ouderen de gelegenheid te geven om in de eigen buurt te kunnen blijven wonen, moeten ook in de wijken duurdere koop- en huurappartementen en woningen (zgn. nultredenwoningen) worden gebouwd.
 • Er is behoefte aan zorg in en nabij de woning. De VVD wil ruimte geven aan nieuwe concepten en initiatieven, zoals meergeneratie- en kangoeroewoningen. In de woonwijken is ook plaats voor kwetsbare groepen.
 • De VVD is een voorstander van huisvesting op maat. Te denken valt aan nieuwe woonvormen voor ouderen, tijdelijke bouw (modulair) of huur van leegstaande gebouwen voor een tijdelijke behoefte aan huisvesting.
 • De VVD wil dat er in Ermelo en per jaar 85 tot 100 nieuwe woningen worden gebouwd.

 

3.3 Woonomgeving

Visie op rol gemeentelijke overheid

Door in de buurt te investeren met buurtprogramma’s die in samenwerking met het wijkteam (waar de wijkagent, zorg en welzijn instellingen en de gemeente lid van zijn) kunnen zowel de gevoelens van veiligheid als de contacten tussen buurtbewoners toenemen. Om deze doelen te realiseren, wil de VVD wijkteams beter faciliteren en een resultaatgericht wijkbudget inzetten.

De VVD vindt duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt bij het inzamelen en verwerken van afval.

Standpunten VVD

 • De VVD vindt een schone wijk belangrijk voor de leefbaarheid van de buurt en het welzijn van onze inwoners.
 • De VVD is van mening dat inwoners zelf een belangrijke bijdrage moeten leveren in het onderhouden en schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De gemeente doet hetzelfde voor de openbare ruimte. Hiervoor kunnen mensen met een uitkering worden ingezet.
 • De VVD wil verrommeling voorkomen. Hondenpoep, zwerfvuil, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker.
 • De VVD vindt dat er in Ermelo een actief hondenpoepbeleid opgezet moet worden. Kenmerken hierbij moeten zijn: creëren van hondenuitlaatroutes met voorzieningen als afvalzakjes en prullenbakken en een consequente handhaving.
 • De VVD is voor stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en het schoonhouden van de eigen wijk en buurt. Als dit op een goede manier gebeurt, leidt dit tot verlaging van de afvalstoffenheffing.
 • De VVD vindt dat de gemeente kleine mankementen in het straatbeeld als scheve lantaarnpalen, losliggende stoeptegels, graffiti e.d. binnen 48 uur na melding moet herstellen.
 • Leefbaarheid wordt ook bevorderd door parkeeroverlast in woonwijken aan te pakken. Door openbare parkeerplaatsen in bijvoorbeeld de wijken West en Oost efficiënter in te richten en groenstroken de dubbelfunctie groen en parkeren te geven, kan de parkeeroverlast afnemen terwijl de groene uitstraling in de wijk behouden blijft.

Gerelateerde artikelen:

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Postadres:
Raadhuisplein 9, 3851NT Ermelo
E-mailadres: info@vvdermelo.nl