II. Samenleving

0 361

2.1 Zorg / WMO

Visie op rol gemeentelijke overheid

De VVD wil een gemeente waarin mensen zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen ontplooien. Dat betekent ook dat mensen die (tijdelijk of permanent) niet volledig zelfstandig kunnen functioneren, ondersteuning behoeven. Voor een deel moet de gemeente die ondersteuning bieden. Het uitgangspunt bij hulpverlening moet daarbij zijn: één gezin, één hulpverlener, één plan.

De VVD is voorstander van het principe: de gebruiker betaalt. Binnen de wettelijke mogelijkheden is de VVD daarom voor het heffen van eigen bijdragen.

Iedere inwoner/burger heeft talenten en mogelijkheden. Dit geldt ook voor mensen die tijdelijk of permanent een beperking hebben.

De VVD wil dat de economische mogelijkheden die het grote aanbod van zorg in Ermelo biedt beter worden benut.

De VVD  gelooft  in de kracht van de samenleving. Als de participatiesamenleving goed draait, dan kan de overheid een stapje terug doen en dat is wat de VVD wil.

Standpunten VVD

 • Veel zorgtaken worden van de landelijke overheid naar gemeenten overgeheveld. Het uitgangspunt dat de VVD hierbij hanteert is dat de gemeente regievoerder is en dat niet het aanbod van zorgproducten maar de cliëntvraag naar zorg centraal staat.
 • Als een inwoner een zorgvraag heeft, wordt altijd een persoonlijk gesprek gevoerd. Daarin worden de zorgvraag en de achterliggende redenen in kaart gebracht. Bij het beantwoorden van de zorgvraag geldt het principe ‘één vrager en daarbij passende zorg’ (de zogenoemde ‘kanteling’). Vermindering van de bureaucratie is daarbij een absolute voorwaarde.
 • De VVD vindt dat de gemeente de regisseur moet zijn van “het nieuwe-welzijn-zorg” arrangement van morgen. Dit betekent dat goede (regionale) afspraken gemaakt moeten worden met huisartsen en andere zorgverleners. Door te sturen op prestaties moet de kwaliteit van de zorg verbeteren en de kosten beheersbaar blijven.
 • De VVD spant zich in voor goede buurtvoorzieningen met voldoende accommodatieruimte voor het organiseren van wijkactiviteiten. In deze buurtvoorzieningen kunnen inwoners elkaar ontmoeten en ondersteunen. Hierdoor is individuele zorg minder nodig.
 • Een voorziening in de wijk West waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten blijft voor de VVD noodzakelijk. De Leemkuul mag dan ook niet eerder gesloten worden voordat een goed alternatief in de wijk beschikbaar is.
 • Ermelo moet ruimte bieden voor aan zorg gerelateerde bedrijven en opleidingsmogelijkheden. Hiervoor moet een actief wervingsbeleid worden gevoerd.
 • De VVD vindt het belangrijk dat ouderen kunnen wonen op een plek waar zij de zorgbehoefte zelf en zoveel mogelijk naar eigen wens kunnen invullen. Waar de zorgbehoefte groot is moet in principe 24-uurs zorg ook bereikbaar zijn. Dillenburg en Rehoboth zijn voorbeelden van plaatsen waar dergelijke woonplekken gerealiseerd kunnen worden.
 • Vanuit een standpunt van eerlijke concurrentie is de VVD van mening dat de gemeente Ermelo geen aandeelhouder meer kan zijn van de Inclusief Groep. De Inclusief Groep moet economisch zelfstandig functioneren, onafhankelijk van gemeentelijke subsidies, anders dan persoonsgebonden subsidies.
 • Bij de ontkokering van het zorgstelsel is de inzet van de VVD dat dit leidt tot minder uitgaven van de gemeente aan zorgbureaucratie en overhead.
 • Met de terugtredende overheid komt de zorg voor de partner, ouder, broer of zus primair bij de mantelzorger te liggen.  De VVD vindt dat welzijnsorganisaties daarin – waar nodig ondersteund door de gemeente – een belangrijke taak hebben om vrijwilligers te faciliteren en te ondersteunen waardoor mantelzorgers ontlast kunnen worden.

2.2 Jeugd en Jongeren

Visie op rol gemeentelijke overheid

De jeugd heeft de toekomst. Ieder kind heeft het recht ongestoord op te groeien in een veilige omgeving. Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot verantwoordelijke burgers. Ouders zijn daar in de eerste plaats voor verantwoordelijk. Als de ouders het belang van het kind schaden moet de overheid ingrijpen. De gemeente is dan aan zet.

De VVD vindt het van groot belang dat een visie wordt ontwikkelt om Ermelo aantrekkelijk voor onze jongeren te houden. Teruglopende inwoneraantallen en vergrijzing noodzaken snelle actie op het “vasthouden” van jongeren voor Ermelo en de regio.

Standpunten VVD

 • De VVD ziet het Centrum voor Jeugd en Gezin als de centrale spil in alle zorgvragen voor en rond kinderen. Vanuit dit centrum wordt de Jeugdzorg gecoördineerd. Alle betrokkenen hebben daar, vanuit een eigen verantwoordelijkheid, een rol: ouders, scholen, huisartsen, consultatiebureaus, kinderopvanginstellingen en andere professionals.
 • De VVD is voorstander van compacte zorg-adviesteams op scholen. In deze teams wordt in vaste samenstelling van interne begeleiders, remedial teachers en schoolmaatschappelijk werkers problemen en risico’s vroegtijdig gesignaleerd en door actie opgevolgd.
 • De vraag van kinderen is leidend. Er is één coördinerend hulpverlener per gezin. De gemeente biedt ruimte aan professionals zodat die niet gehinderd worden door bureaucratische regels en schotten tussen sectoren. Afspraken met aanbieders worden gemaakt op basis van doelen, prestaties en resultaten.
 • Veiligheid en kwaliteit staan centraal. Kinderrechten geven kinderen, ouders en hulpverleners inzicht in wat nodig is voor ieder kind om zo goed mogelijk op te kunnen groeien in een veilige omgeving. Daarbij hoort ook voorlichting over de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • De VVD vindt dat – in regionaal verband – een breed opleidingsaanbod gecreëerd moet worden, bij voorkeur op de voor Ermelo en onze regio speerpuntgebieden als zorg, zorginnovaties, toerisme en recreatie en duurzaamheid; mede gekoppeld aan de aanwezige (zorg-)instellingen.
 • De VVD is voorstander van een breed aanbod op het gebied van ontspanning en uitgaan voor jongeren in Ermelo. De door de VVD gewenste ontwikkelingen op Strand Horst kunnen hier ook een belangrijke rol in spelen, bijvoorbeeld door het opzetten van een evenementen en gamepark op Strand Horst.
 • De VVD vindt dat er meer aandacht moet zijn om in Ermelo een groter aanbod van geschikte huisvesting voor jongeren te creëren. De VVD pleit daarom voor een groot aandeel van jongerenhuisvesting in de ontwikkelingen op het terrein van de voormalige Driesprong.

2.3 Vitale Ouderen

Visie op de gemeentelijke overheid

Het aantal ouderen in de gemeente Ermelo Is groot en met name het aantal inwoners van 75 jaar en ouder zal de komende jaren sterk toenemen. Dat vraagt om toegesneden beleid van de gemeente.  

De VVD vindt dat bij toenemende vergrijzing ook een beter doelgroepenbeleid hoort. Speerpunten in dit beleid zijn met name gericht op wonen, zorg en welzijn. Niet alleen vanuit de gemeente of het collectief georganiseerd, juist in samenwerking met wijken en buurten krijgt ouderenzorg de komende jaren meer invulling.

Standpunten van de VVD

 • Er is toenemende groep vitale ouderen. De VVD vindt dat de gemeente participatie van de ouderen in het vrijwilligerswerk moet stimuleren.
 • De VVD steunt ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen, waar nodig met zorg. De VVD pleit daarom voor goede professionele zorg aan huis en stevige mantelzorgondersteuning.
 • De VVD is voor kwalitatieve zorg op maat en pleit daarom voor ouderenadviseurs die met de ouderen hun zorgbehoefte kunnen bespreken Voor minder mobiele ouderen moet huisbezoek van een ouderenadviseur mogelijk zijn.
 • De VVD vindt het belangrijk dat er een goed aanbod voor ouderen is om te kunnen (blijven) bewegen of sporten. De VVD wil daarom dat het op ouderen toegespitste aanbod van Ermelose sportverenigingen wordt versterkt.
 • De VVD wil dat de buurtbus langs ouderen voorzieningen rijdt zoals de woonserviceflat de Croonenburgh en de Dillenburg.

2.4 Sport

Visie op rol gemeentelijke overheid

Investeren in sport is een investering in de toekomst. Sporten draagt bij aan een gezonde levensstijl en helpt bij het leggen van sociale contacten. Daarin is de VVD van mening dat de gemeente moet stimuleren dat sport voor iedereen toegankelijk is.

De gemeente Ermelo geeft veel subsidie aan sportverenigingen. De VVD heeft dat beleid altijd gesteund, maar vindt dat daarvoor verwacht mag worden dat de sportverenigingen ook maatschappelijke taken gaan uitvoeren als sportactiviteiten voor ouderen, jongeren en mensen die extra ondersteuning nodig hebben. De inzet van een gemeentelijke combinatiefunctionaris voor sport moet deze activiteiten, inclusief sportactiviteiten op scholen en in de wijken, stimuleren.

Standpunten VVD

 • De VVD stimuleert sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw samen te werken om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.
 • De VVD ondersteunt het organiseren van sportevenementen om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met sport.
 • De VVD vindt dat sport en sportverenigingen toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. In het subsidiebeleid kan daarmee rekening worden gehouden.
 • De VVD vindt dat er in elke wijk in Ermelo een multifunctioneel speelveld (volgens het voorbeeld aan de Koningin Emmalaan) moet zijn. Dus ook in wijk Oost waar nu nog zo’n speelveld ontbreekt.
 • De VVD vindt dat de Balverszaal gesloopt moet worden en dat er een compleet nieuwe opzet moet komen voor Calluna. Het sportcomplex van drie sporthallen dat daar moet komen, moet voldoen aan de NOC/NSF normen. Hierdoor wordt ook voor turnvereniging Sparta een sportieve en hoogkwalitatieve toekomst mogelijk gemaakt.
 • Aan de gebruikers (zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit kan in geld, maar ook in de vorm van vrijwillige arbeid.

2.5 Cultuur

Visie op rol gemeentelijke overheid

De VVD vindt dat de gemeente een regierol heeft in het stimuleren van kunst en cultuur omdat het vorm en inhoud geeft aan de samenleving.

Een goed cultuuraanbod, dat grotendeels vanuit de markt wordt gefinancierd, heeft bovendien een positief effect op de aantrekkingskracht van een gemeente.

Standpunten VVD

 • Cultuur is belangrijk voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Het versterkt de innovatiekracht, creativiteit en het out-of-the-box denken. Daarom stimuleert de VVD vanuit haar regierol (laagdrempelig) contact met cultuur, waardoor een breed publiek hier kennis mee kan maken.
 • De VVD is voorstander van een Kultuurhus in Ermelo waarin diverse voorzieningen als Bibliotheek, Pinel en De Dialoog elkaar kunnen versterken. Ook een door de VVD gewenst Filmhuis kan hierin worden ondergebracht.
 • De VVD wil dat culturele organisaties minder subsidie gaan ontvangen en meer vanuit een commerciële benadering hun organisaties gaan besturen. Dit kan men onder meer bewerkstelligen door beter te gaan samenwerken en een professionelere aansturing.
 • De VVD wil dat er in Ermelo een actief evenementenbeleid wordt gevoerd, waarmee Ermelo zich in de regio onderscheidt. Voor evenementen is, per keer, een stimuleringsbijdrage beschikbaar.
 • De VVD vindt dat de cultuursector meer op eigen benen moet komen te staan en zich voor haar financiering meer dan nu richt op bezoekers, donateurs en sponsoren. Instellingen dienen niet louter afhankelijk te zijn van overheidssubsidies. Naast iedere euro subsidie moeten instellingen zelf ook alles op alles te zetten om minimaal de andere euro er bij te verdienen.
 • De VVD vindt dat de kwaliteit van de openbare ruimte in Ermelo moet worden verbeterd. Plaatsing van (grote) kunstwerken kan hierbij helpen.

2.6 Onderwijs

Visie op rol gemeentelijke overheid

Onderwijs is de basis voor kinderen/jongeren om zich te kunnen ontplooien en een zelfstandige toekomst op te bouwen.

Door de decentralisatie van Jeugdzorg en de invoering van het passend onderwijs, kan de gemeente goed regie voeren en daarmee partijen bij elkaar brengen.

Goed kwalitatief onderwijs voor iedereen leidt tot het vergroten van welzijn, verhoogde arbeidsparticipatie en daarmee een verminderd beroep op sociale voorzieningen.

Standpunten VVD

 • Bij de VVD krijgt iedereen de kans om te leren, ongeacht leeftijd. Daardoor creëren mensen voor zichzelf immers kansen voor persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing.
 • De VVD stimuleert het multifunctionele gebruik van scholen en andere maatschappelijke instellingen.
 • De VVD is voorstander van vrije schoolkeuze van ouders voor hun kind. Deze vrije keuze houdt ook in dat ouders verantwoordelijkheid nemen voor de consequenties die voortvloeien uit deze keuze.
 • De VVD wil dat scholen zich primair concentreren op kwalitatief goed onderwijs, waarbij kennisoverdracht en sociale vaardigheden centraal staan. Hierbij moet ook aandacht zijn voor excellente leerlingen.
 • Door adequate signalering door professionals kunnen de ontwikkelkansen van jonge kinderen met een taal- en/of ontwikkelachterstand vergroot worden. De gemeente stimuleert daarom vroeg- en voorschoolse educatie en samenwerking tussen peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het primair onderwijs. Ouders worden hierbij betrokken.
 • Om het aantal jonge schoolverlaters zonder geldige startkwalificatie voor de arbeidsmarkt zoveel als mogelijk terug te dringen, vindt de VVD dat hard opgetreden moet worden tegen voortijdig schoolverlaten en ongeoorloofd schoolverzuim. Bovendien werken scholen, ouders en gemeente samen om spijbelen tegen te gaan.
 • De school moet een veilige plek zijn waar kinderen zich thuis voelen. Het schoolplein is een sociale ontmoetingsplek. De VVD vindt dat scholen een nadrukkelijke taak hebben in het vroegtijdig signaleren van huiselijk geweld en andere misstanden die het welzijn van de kinderen raken.
 • Als een kind speciaal onderwijs volgt en daarvoor ver moet reizen, is het rechtvaardig dat de gemeente bijdraagt in de vervoerskosten. Dat geldt niet voor het bijzonder (op religieuze grondslag gebaseerde) onderwijs en voor situaties waar voldoende passende alternatieven voor regulier en nabijgelegen onderwijs beschikbaar zijn.

Gerelateerde artikelen:

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Postadres:
Raadhuisplein 9, 3851NT Ermelo
E-mailadres: info@vvdermelo.nl