I. ECONOMIE

0 317

1.1 Ondernemerschap

Visie op rol gemeentelijke overheid

Ondernemers zijn onmisbaar voor zowel het in stand houden en creëren van werkgelegenheid als voor een gezonde economische toekomst.

De gemeente hoeft ondernemers niet te vertellen hoe zij hun bedrijf moeten runnen. Dat weten zij zelf het beste. De gemeente stimuleert ondernemerschap het beste door ondernemers de ruimte te geven. De VVD zal zich daarom blijven inzetten voor lagere (administratieve) lasten en meer ruimte voor ondernemers

Standpunten VVD

 • Er moeten minder regels komen. De VVD wil vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een meldingsplicht of algemene regels. Dus bijvoorbeeld geen (aparte) ventvergunning, uitritvergunning, objectvergunning of reclamevergunning meer.
 • Er moet een verdere opschoning van gemeentelijke regels komen om overbodige, tegenstrijdige, niet nuttige en niet handhaafbare regels te schrappen.
 • De gemeente Ermelo moet haar rekeningen binnen dertig dagen blijven betalen.
 • De VVD wil dat er in Ermelo een Ondernemershuis komt. Zowel ZZP’s als b.v. startende ondernemers die zich richten op innovaties in de zorg of toerisme en recreatie moeten hier een plek kunnen vinden.
 • De VVD vindt dat industrieterrein Kerkdennen uiteindelijk moet veranderen in een gebied voor kleinschalige bedrijvigheid en woningbouw. Vrijkomende panden en gronden moeten daartoe door de gemeente overgenomen kunnen worden. De huidige overlast op industrieterrein Kerkdennen dient steviger aangepakt te worden om het leefgenot en veiligheidsgevoel bij omwonenden te vergroten.
 • De VVD vindt dat ook voor bedrijven de (gemeentelijke) lasten niet verhoogd mogen worden. Gemeentelijke belastingen als de WOZ dienen ook door bedrijven, net als door particulieren, in termijnen betaald te kunnen worden.
 • De VVD is voorstander van parkmanagement bij industrieterreinen waarbij het beheer van deze terreinen wordt overgedragen aan de ondernemers.
 • De VVD vindt dat de gemeente in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid voortdurend moet kijken naar mogelijkheden om lokale ondernemers de werkzaamheden te gunnen.

1.2 Werk en Inkomen

Visie op rol gemeentelijke overheid

De VVD wil dat iedereen die kan werken, ook werkt. De beste sociale voorziening is een betaalde baan.

De gemeente ondersteunt mensen die buiten hun schuld hun baan verliezen. Uitkeringen zijn in beginsel altijd tijdelijk. Wie in een uitkeringssituatie belandt, moet zo snel mogelijk weer aan het werk. Alleen voor mensen die echt niet kunnen werken is er langdurige ondersteuning.

Standpunten VVD

 • Re-integratie is er op gericht dat mensen blijvend weer aan het werk gaan. Systemen van gesubsidieerde arbeid en/of loonkostensubsidies moeten daarop zijn ingericht.
 • Het armoedebeleid moet volgens de VVD als doel hebben dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan gaan.
 • Een eigen onderneming starten kan ook een manier zijn om uit een uitkering te komen. De VVD wil dit stimuleren maar het mag niet verzanden in veredeld hobbyisme op kosten van de overheid.
 • De VVD wil dat als uitgangspunt moet gelden dat mensen die bijstand of een andere uitkering krijgen, verplicht worden een opleiding te volgen of werkzaamheden uit te voeren terwijl de gemeente hen begeleidt naar een betaalde baan. Dat betekent dat deze mensen ook voor bijvoorbeeld het verlenen van Alfahulp (hulp in de huishouding bij zorgbehoeftigen) of werkzaamheden in de openbare ruimte ingezet kunnen worden.
 • Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft, verliest zijn of haar uitkering.
 • Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen moeten tot op de laatste cent worden teruggevorderd, bovenop de boete die wordt opgelegd.
 • De gemeente maakt met Ermelose werkgevers afspraken over het – op basis van vrijwilligheid – aannemen van mensen die niet zelfstandig actief kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Het geld dat de gemeente hiervoor van de landelijke overheid krijgt, wordt voor deze taak ingezet.
 • De kern van de nieuwe Participatiewet is dat iedere burger mee moet doen aan het maatschappelijk verkeer. De VVD wil dat een door burgers samengestelde Participatieraad wordt ingesteld die, gevraagd en ongevraagd, het gemeentebestuur adviseert over te nemen maatregelen. De huidige WMO-raad moet geïntegreerd worden in deze Participatieraad.
 • De gemeente doet niet aan inkomensbeleid.
 • De VVD vindt dat structurele subsidies zoveel mogelijk vermeden moeten worden. Steun aan verenigingen, instellingen e.d. moet daar waar mogelijk in de vorm van eenmalige of startbijdrages plaatsvinden. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid en het ondernemerschap van verenigingen e.d. gestimuleerd.

1.3 Duurzaamheid

Visie op rol gemeentelijke overheid

De VVD ziet duurzaamheid als een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van economisch rendement.

De VVD wil duurzaamheid stimuleren. Niet door te subsidiëren maar door minder regels en eenvoudige procedures.

Standpunten VVD

 • Duurzaamheid moet uitgaan van een gezonde balans tussen Planet, Profit en People en heeft dus niet alleen betrekking op energie en milieu.
 • De VVD wil dat voor de inwoners inzichtelijk is waar er energie kan worden bespaard. Mensen kunnen daar vervolgens zelf mee aan de slag. Dat is goed voor hun portemonnee en draagt bij aan een duurzamere gemeente.
 • Innovatieve en duurzame producten zoals zonnecellen of oplaadpunten voor elektrische auto’s zijn in principe vergunningsvrij. Indien er toch een vergunning noodzakelijk is zorgt de gemeente ervoor dat dit via een eenvoudige en snelle raamvergunning geregeld kan worden.
 • De VVD is voor het gescheiden opvangen van regenwater en huishoudelijk afvalwater.
 • De VVD wil dat de gemeente haar bedrijfsvoering alleen op die plekken verduurzaamt waar dat bedrijfseconomisch rendabel is.

1.4 Toerisme en Recreatie

Visie op rol gemeentelijke overheid

Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van de lokale economie in Ermelo. Ze bieden werkgelegenheid en levendigheid en moeten daarom gestimuleerd worden.

De gemeente ondersteund de promotie van Ermelo als een plaats met een breed aanbod voor toerist en recreant. Zowel de mogelijkheden voor dagrecreatie als, in toenemende mate, die voor een meerdaags verblijf moeten ontwikkeld en gepromoot worden.

De VVD ondersteunt recreatieve ondernemers. Niet door hen te subsidiëren of voor hen te organiseren maar door te faciliteren en te enthousiasmeren.

Standpunten VVD

 • De VVD wil in Ermelo hoogwaardige voorzieningen met meer kwaliteit, diversiteit en een beter rendement. De gemeente moet recreatieve ondernemers die een kwaliteitsslag willen maken niet hinderen met regels.
 • Een aantrekkelijk winkelcentrum trekt toeristen aan en is van toegevoegde waarde voor de eigen inwoners. De VVD heeft als eerste het initiatief genomen voor de aanstaande aanpak van het centrumgebied in Ermelo. Deze aanpak moet de kwaliteit, gezelligheid en leefbaarheid van het centrum voor inwoners, bezoekers en ondernemers vergroten.
 • De VVD wil een optimaal resultaat van de geplande investeringen in het Centrumgebied. Dit betekent onder meer dat door het inzetten van centrummanagement en citymarketing maximaal moet worden ingezet op zowel het voorkomen als verminderen van de leegstand van winkels.
 • De VVD vindt dat de gemeente bereid moet zijn om, ter voorkoming en bestrijding van verpaupering, in uiterste noodzaak panden in het Centrum aan te kopen. Een actueel voorbeeld hiervan is het pand waar de z.g. Kerst-Blokker was gevestigd.
 • De VVD vindt dat de weekmarkt aantrekkelijker gemaakt moet worden door verplaatsing van het Marktplein naar het Raadhuisplein, uitwaaierend in de Stationsstraat.
 • De VVD is voorstander van een boerenmarkt – met regionale uitstraling – in Ermelo. Bij deze boerenmarkt ligt de nadruk op de verkoop van biologische en streekproducten.
 • De VVD vindt dat, als individuele ondernemers en de Ondernemersvereniging OVE dat willen, verruiming van de openings- en sluitingstijden voor winkels mogelijk moet zijn. De VVD vindt daarom dat er een onderzoek onder de lokale middenstand moet worden uitgevoerd naar de behoefte aan winkelopenstelling op zondagen.
 • Recreatie mag altijd in de natuur en recreatieve ondernemers moeten daar kunnen uitbreiden, tenzij aantoonbare schade aan de natuur wordt toegebracht.
 • De VVD vindt dat het Wolderwijd, in samenwerking met de gemeenten Putten, Harderwijk en Zeewolde ontwikkeld moet worden tot een aantrekkelijk gebied met (inter-)nationale uitstraling voor toeristen en recreanten.
 • De VVD wil dat Strand Horst verder wordt ontwikkeld. Stand Horst biedt uitstekende mogelijkheden voor de (verdere) ontwikkeling van allerlei outdoor-activiteiten en het organiseren van zowel festivals als evenementen voor diverse doelgroepen.
 • De VVD is voorstander van een Camper-camping op Strand Horst.
 • De aanwezigheid van het KNHS centrum moet gebruikt worden om de aantrekkelijkheid van Ermelo voor paardenliefhebbers te vergroten. Het netwerk van ruiterpaden moet daarom worden vergroot, maar ook de komst van b.v. een paardenhotel moet worden gestimuleerd.
 • De VVD wil dat ontwikkeling van zorgactiviteiten als een zorghotel en recreatie voor mensen met een beperking worden gestimuleerd. Ook moet (om-)bouw van recreatiewoningen voor het geschikt maken van zorgrecreatie worden bevorderd.
 • De VVD vindt dat de toeristenbelasting in Ermelo op het huidige – in vergelijking met het gemiddelde in de regio – lage niveau gehouden moet worden.
 • De opbrengsten van de toeristenbelasting dienen ‘geoormerkt’ te worden voor ondersteuning, instandhouding en verbetering van het toerisme in Ermelo.

1.5 Agrarische sector

Visie op rol gemeentelijke overheid

De VVD heeft veel waardering voor ondernemers in de agrarische sector. De VVD wil de juiste voorwaarden en ruimte creëren waardoor de agrarische sector zich kan ontwikkelen en groeien.

De VVD wil dat innovatie die is gericht op duurzaam produceren, productvernieuwing en werkgelegenheid, wordt gestimuleerd. De VVD doet dat niet door te subsidiëren maar door de juiste voorwaarden te scheppen.

Standpunten VVD

 • De niet-agrarische (woon-)functie in het buitengebied (als gevolg van schaalvergroting en door vrijkomende erven) mag geen belemmering vormen voor de gewone agrarische bedrijfsvoering.
 • Agrarische ondernemers moeten hun activiteiten kunnen combineren met nevenactiviteiten op het gebied van recreatie/toerisme (bijvoorbeeld door een Bed & Breakfast), natuurbeheer of andere bedrijvigheid. Bestemmingsplannen moeten daarvoor de ruimte bieden.
 • De VVD wil het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte, zonne- energie, reststoffen en vergisting van groenafval binnen de agrarische sector faciliteren door belemmerende regelgeving weg te nemen.
 • De landbouwontwikkelingsgebieden (LOG) zijn primair bedoeld voor de agrarische functie.
 • De VVD is voorstander van de mogelijkheid van functieverandering waardoor bijvoorbeeld kleinschalige woningbouw in het buitengebied mogelijk wordt. De kwaliteit en leefbaarheid van het Ermelose buitengebied mag hierbij echter niet worden aangetast.

Gerelateerde artikelen:

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Postadres:
Raadhuisplein 9, 3851NT Ermelo
E-mailadres: info@vvdermelo.nl